Sıkça Sorulan Sorular

MAL/HİZMET ALIMLARINDA SIKÇA SORULAN SORU VE CEVAPLARI

Soru 1: İdarenizce alımı yapılacak mal/hizmet fiyat teklifini nasıl verebilirim?

Cevap 1: Mal/hizmet alımları idaremizin ihale.sdu.edu.tr web sayfasında yayınlanmaktadır. Alımların yaklaşık maliyeti sebebiyle ihale yoluyla temini gerekli ise ayrıca Kamu İhale Bülteninde ve yerel gazetede de yayınlanmaktadır. İhale yoluyla yapılacak alımlar açık ihale ise süresi içinde kapalı, imzalı zarfta idaremize elden veya posta yoluyla yapılır. Açık (e-ihale)  ihale ise idaremize herhangi bir belge ve teklif gönderilmez, Ekap üzerinden ihale kayıt numarası ile takibi yapılır. Alım doğrudan temin yolu ile yapılacaksa ilan ekinde bulunan standart teklif mektubu kaşeli şekilde imzalanarak teklif mektubunda belirtilen adreslere süresi içinde gönderilir.

 

Soru 2: Teklif değerlendirmesi nasıl yapılır?

Cevap 2: Teklifler süresi içinde idaremize ulaştıktan sonra idaremizce geçerli olan teklifler en düşük fiyat esasına göre belirlenir. Numune istenmesi gerekirse idaremiz en düşük tekliften başlamak üzere numune değerlendirmesi yaparak sonuçlandırır.

 

Soru 3: Teklif veren yükleniciler idarenize şahsen gelmeli midir?

Cevap 3: Teklif veren hiçbir istekli kazananın belirleneceği zamana kadar idaremize şahsen gelmek zorunda değildir.

 

Soru 4: Teklif sonrası numune istenirse nasıl ve nereye sunmalıyız?

Cevap 4: İsteklilerden değerlendirme aşamasında istenen numuneler, aksi bir yer belirlenmemişse süresi içinde Başkanlığımız Satın Alma Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla sunulması gerekmektedir.

 

Soru 5: Yasaklı olan firmaların verdiği teklif değerlendirilir mi?

Cevap 5: Yasaklı olan firmalardan alım yapılmamaktadır.

 

Soru 6: Teklif verirken marka model belirtmeli miyiz?

Cevap 6:  İdaremizce yayınlanan “Şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka, patent veya model belirtilebilir.” Ayrıca idare olarak firmaların sunduğu ürünün marka ve modelinin belirtilmesi istenebilir. Her iki durumda da firmanın verdiği teklifte marka ve model belirtmesinde sakınca yoktur.

 

Soru 7: Mal/hizmet alımı ilanı veya alımı iptal edilir mi/ertelenebilir mi?

Cevap  7: İhale ile yapılan alımlarda ihale yetkilisi ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir.

İhake yetkilisi sözleşmeler imzalanmadan önce isteklilere ve teklif sahiplerine tazminat hakkı tanımadan, geçerli gerekçeleri belirtmek koşuluyla, satın alma işleminden vazgeçebilir ya da işlemi iptal edebilir. Doğrudan temin ile alımlarda da ihale yetkilisi alımı gerekli görmesi durumunda erteleyebilir veya iptal edebilir.

 

Soru 8: İhale ile yapılan alımlarda ön mali kontrol limiti ve süresi ne kadardır?

Cevap  8: Teklif edilen fiyatlar Doğrudan temin tutarının 3 katını 2020 yılı için 32,316 TL.x3: 96.948,00 TL.yi aşması durumunda ön mali kontrole gönderilir. Ön Mali Kontrol süresi itirazın süresinin bitiminde başlar ve 10 gün içinde tamamlanır. Bu sürenin takibinde 3 gün içinde sözleşmeye davet gönderilir. (İç genelge linki verelim)

 

Soru 9: Alım firmamızda kaldığı takdirde gönderdiğimiz ürünlerin kabul edilmeme durumu var mıdır?

Cevap 9: Numune istenmişse numunede sunulan ürünün birebir aynısı olmalıdır. Farklı ürün olmamalıdır. Numune istenmemişse ürün şartname hükümlerine göre komisyon tarafından değerlendirilir. Şartnameye uygun değil ise ürün kabul edilmez iade edilir 2.en avantajlı firmanın ürünleri talep edilir. 1.en avantajlı firma ile ilgili yapılması gerekli olan işlemler yapılır.

 

Soru 10: Teminat İadeleri Kim Tarafından Yapılacak?

Cevap 10:Kesin teminatlar Tahakkuk birimince yapılacaktır. Geçici Teminatlar ise İhalede en avantajlı teklif ve ikinci avantajlı teklif sahipleri haricinde diğer isteklilerin teminat iadeleri tarafımızdan yapılacaktır.

 

Soru 11: İhale Evraklarının Aslı Gibidir Yapılması Nasıl Olur?

Cevap 11: İhaleden önce veya sonra asıl evraklar İdare Yetkilisi tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür.” yapılır. Noter tasdikiyle çoğaltılmış evraklara bu işlem yapılmaz

Yayın Tarihi: 01/01/2021
Okunma Sayısı: 611